Z minulosti

AKO BY TO BOLO VČERA…

História súboru sa začala písať v Závodnom klube ROH pri národnom podniku Chemlon Humenné, kde do dejín ZUČ vstúpil 1. novembra 1971 Folklórny súbor „Chemlon“. Súbor vznikol na základe porozumenia a podpory politicko-hospodárskeho vedenia národného podniku Chemlon, obetavej práce pána Jozefa Banga, Antóna Džupinu, Milana Greca, Pavla Plančára, Kvety Milčíkovej a ďalších. Mladý kolektív s nadšením načrel do bohatej studnice ľudových piesni a tancov, ktoré po stáročia vytváral talentovaný ľud Zemplína. Jeho piesne a tance znovu ožili na pódiách v podaní nového kolektívu v pestrej palete ozveny minulosti do radostného dneška s cieľom, zachovať a rozvíjať krásu dedičstva dedov a otcov pre budúce pokolenia.

Na začiatku bolo nadšenie, a to prekoná i veľké prekážky. Rodili sa nové tance, hľadali piesne i prekonávali počiatočné ťažkosti. O to väčšia však bola naša radosť z prvého vystúpenia dňa 28. apríla 1972. Úspech dodal chuť, začal stierať pot z čiel tanečníkov, cibril hlas spevákom, akosi rezkejšie sa rozozvučal struny muzikanta. Práca stmeľovala kolektív, prišli vytúpenia. Po prvých nesmelých krôčkoch v rámci mesta a okresu sme rezko vykročili po Východodslovenskom kraji, celej našej krásnej vlasti i za jej hranice. Ako to už v živote býva, nie všetko sa vždy darí.

Rok 1973 bol ťažkou skúškou pre kolektív. Prišli generačné problémy. Prišli noví ľudia i nové vedenie súboru. Novosformovaný kolektív sa pod vedením Mikuláša Horňáka a choreografa Andreja Pavlíka rýchle zotavuje a ešte s väčšou chuťou naberá druhý dych, čoho výsledkom je priaznivé hodnotenie jeho práce na domácej pôde i na mnohých festivaloch v rámci kraja a Slovenska. Pozitívnym prínosom pre vylepšenie činnosti súboru bol v roku 1976 príchod nového vedúceho súboru a vedúceho speváckej zložky pána Ladislava Bohuša i otvorenie nového ZK ROH v máji 1977. Vylepšili sa tu materiálne podmienky pre samotnú systematickú prácu kolektívu na kvalitatívne vyššej úrovni. To všetko sa odzrkadľuje i vo výsledkoch, ktoré súbor začal dosahovať na domácich i zahraničných javiskách, Československom rozhlase a televízií.

V 70-tych rokoch FS často účinkuje v televíznych reláciách. Pre oživenie: VEČER V CHEMLONE, TAKÚ NÁM HUDBA ZAHRAJ, MLADÝMI OČAMI, NÁVŠTEVA V KLUBE, SAMI SEBE. Zúčastňuje sa každoročne vystúpení za hranicami, u našich susedov. Ani 80-té roky nie sú výnimkou. V súbore sa striedali noví členovia, menili sa programové vystúpenia aj účastníci podujatí, na ktorých súbor účinkoval. V roku 1983 udržiaval v aktivite FS bývalý tanečník pán Ladislav Ferík, nakoľko choreograf pán Andrej Pavlík vážne ochorel. Po roku prišiel nový umelecký vedúci a choreograf pán Ján Sabo, ktorý bol verný súboru dlhé roky.

V júni 1985 sa všetci chemlonskí folklóristi, bývalí aj aktívni členovia, stretli na poslednej rozlúčke s choregrafom Folklórneho súboru Chemlon pánom Andrejom Pavlíkom. Po roku húževnatej práce, teda v roku 1985, pripravili členovia súboru nový premiérový program. Obohatili repertoár o tanečné obrázky a spevy zo Šariša. Svoju aktívnu činnosť o rok neskôr ukončil aj organizačný vedúci pán Ladislav Bohuš a organizačnú zodpovednosť 15-ročného amatérskeho telesa po jeho odchode prevzala bývala tanečníčka pani Mária Škrlíková. V takejto nezmenenej zostave účinkoval FS Chemlon v zložení tanečnej zložky, speváckej skupiny a ľudovej hudby až do nežnej revolúcie, kedy nastali väčšie problémy. Aj naďalej súbor pracoval v priestoroch Závodného klubu a. s. Chemlon, ale bez finančnej dotácie. Už v tomto období sme boli odkázaní na finančnú pomoc sponzorov, ktorí vlastne ešte lern začínali. Nebolo možné obnoviť krojový park, zakúpiť potrebné hudobné nástroje, ani zabezpečiť nové čižmy a doplnky. Členovia súboru boli nútení z vlastného vrecka financovať cvičky, cvičné úbory, doplnky i opravu starých vyšľapaných a deravých čižiem. Nastali ťažkosti s rómskou ľudovou hudbou, ktorá pre nedostatok finančných prostriedkov ukončila účinkovanie v súbore a tak sa stalo, že slávnostné vystúpenie súboru z príležitosti 20. výročia vzniku FS Chemlon bolo doprevádzané akordeónom, na ktorom sa predstavil návštevníkom osláv nový vedúci speváckej zložky a ľudovej hudby pán Miroslav Kerekanič. Vraví sa, že všetko zlé je na niečo dobré. A určite bolo v prípade ľudovej hudby. Pán Kerekanič sa s elánom pustil do práce, hľadal mladých ľudí, chlapcov a dievčatá, s ktorými sa veľa natrápil, kým ich „okresal“ a dočkal sa plodov svojej práce.

Rok 1994 priniesol ďalšie existenčné problémy. Z účelového kultúrneho zariadenia závodného klubu sa stal v rámci transformačných zmien š. p. Chemes. Vznikla otázka, čo ďalej? Ukončiť činnosť folklórneho súboru alebo sa osamostatniť aj napriek zlej ekonomickej situácii. Vedenie súboru (Sabo, Kerekanič a Škrlíková) váhalo, zvažovalo všetky možnosti prežitia a ďalšej existencie a nakoniec… S novým zmýšľaním, elánom a reálnymi plánmi prispôsobilo sa dobe a novým podmienkam. Dňa 1. marca 1996 nadobúda FS Chemlon právnu subjektivitu ako záujmové združenie. Začína sa nová etapa dejín folklórneho súboru v prenajatých priestoroch š. p. Chemes, za ktoré vari ako jediné amatérske teleso, ktorého činnosť sa zakladá na báze dobrovoľnosti členov, platilo nájomné. Hlavným sponzorom súboru bol Chemlon a. s. a Chemes a. s., ale tieto prostriedky nestačili. Nachádzali porozumenie aj v iných organizáciach. Dotáciou prispeli štátny fond kultúry PRO SLOVAKIA, nadácia PREBUDENÁ PIESEŇ, spoluprácoval miestny odbor Matice Slovenskej, Okresný úrad a Regionálne kultúrne stredisko v Humennom. Do bezplatného úžívania sme dostali kroje a krojové doplnky od odborových výborov oboch akciových spoločností. Finančné problémy pomohli riešiť aj mnohí súkromní podnikatelia. Aj touto cestou im úprimne ďakujeme. Ožila dievčenská spevácka skupina, aktívnejšie sa pracovalo s mužskou speváckou skupinou a ľudovou hudbou FS Chemlon.

Zmena nestala aj vo výbere autentickosti folklóru. Venujeme sa tanečným motívom v rámci regiónu a blízkeho okolia. Návštenvíkom našich vystúpení ponúkame tance a piesne z oblastí Kamenice nad Cirochou, Dlhého nad Cirochou, Jasenova, Udavského, Klčového Dlhého a veľmi emotívne sú spracované choreografie zo Zamutova. Venujeme sa aj naďalej práci s deťmi. Bývalý folklórny súbor Chemloňačik úspešne rozvíja svoju činnosť v novej forme tanečnej školy a tak zabezpečujeme prísun nových tanečníkov a spevákov súboru. V posledných rokoch sa nám zlepšili možnosti prezentácie činností, a tak FS Chemlon mohol reprezentovať a. s. Chemlon, mesto Humenné a krásne Slovensko na mnohých významných podujatiach doma i na medzinárodných folklórnych festivaloch. Svoju vďaku a nadšenie mu potleskom prejavili v Maďarsku, Litve, Slovinsku, Francúzsku, Turecku, Grécku, Taliansku, Bulharsku, Belgicku…

K 25. výročiu vzniku, FS Chemlon vydal svoju prvú magnetofónovú kazetu, z ktorej nebudú mať radosť len členvoia súboru. Pred rokom účinkoval súbor v televíznej relácii „NAŠA NAJ“ a televízni diváci mohli vidieť mužskú spevácku skupinu a ľudovú hudbu v zábavnej relácii „ANDEROV REBRIŇÁK“. Folklórny súbor Chemlon „žije“ a prináša radosť širokej verejnosti. Cesta, ktorú prešiel nebola vždy ľahká. Predstavuje tisícky kilometrov najazdených v autobuse, množstvo hodín na nácvikoch a vystúpeniach, odriekanie a sebazapieranie členov súboru, ktorí voľný čas trávia spoločne, v jednej veľkej folklórnej rodine. Chceme vysloviť vďaku všetkým nadšencom, ktorí stáli pri kolíske zrodu súboru, tým, ktorí ho rokmi formovali i tým, ktorí podnes aktívne pracujú a tešia sa z jeho úspechov doma i v zahraničí.
Milan Grec, vedúci ZK ROH a Mária Škrlíková organizačná vedúca FS Chemlon


* Prvé vystúpenie 28. apríla 1972 (premiéra)
* Vystúpenie v družobnom okrese Třebič
* Vystúpenie v družobnom okrese Perečín – USSR
* Vystúpenie pri májových oslavách 1973

1973

* Účasť na Festivale kultúry a športu v Medzilaborciach

1974

* Účasť na kategorizácií súboru Vsl. kraja v Snine
* Vystúpenie na oslavách 25. výročia SNP v Stredočeskom kraji
* Vystúpenie na dožinkových oslavách ČSR v Prahe
* Vystúpenie v reláciách Čs. televízie „Víťazná cesta“ a „Večer v Chemlone“

1975

* Účasť na festivale vo Svidníku
* II. premiéra folklórneho súboru
* Účasť na celoslovenskej súťaži malých javiskových choreografii – Východná
* Vystúpenie pre Čs. televíziu v relácii „Sami sebe“
* Vystúpenie v USSR Perečín
* Vystúpenie v družobnom meste Třebíč
* Vystúpenie v Sanoku – Poľsko
* Vystúpenie v Čs. televízii – „Takú nám hudba zahraj“

1976

* vystúpenie v Čs. televízii v relácii „Mladými očami“
* vystúpenie v Gubene – NDR
* vystúpenie v Istebnom na Orave
* vystúpenie v Krompachoch

1977

* vystúpenie v Čs. televízii v relácii „Návšteva v klube“
* Účasť na festivale vo Svidníku
* Účasť na festivale v Medzilaborciach
* Vystúpenie v Perečíne – USSR
* Účasť na Krajskej prehliadke folklórnych súborov v Bardejove

1978

* Účasť na „10. Hornošarišskom festivale“ v Raslaviciach
* Vystúpenie v DPOH Bratislava – Festival ZUČ, venovaný 30. výročiu FV
* III. premiéra súboru
* Vystúpenie speváckej zložky pri oslavách 30. výročia založenia ZK ROH Vernosť – Bratislava
* Vystúpenie na festivale „Beskydy 1978“ – Poľsko

1979

* Účasť na krajskej kategórizácii súborov v Prešove (získana kategória „C“)
* Účasť na festivale v Kamionke
* Účasť na festivale vo Svidníku
* Účasť na festivale v Medzilaborciach

1980

* IV. premiéra súboru
* Účasťna festivale vo Svidníku
* Účasť na festivale v Medzilaborciach
* Účasť na festivale v Kamionke
* Vystúpenie v Poľsku
* Vystúpenie v USSR
* Vystúpenie v PKO Bratislava – „Dni Zemplína“

1981

* Účasť na festivale v Kamionke
* Účasť na festivale vo Svidníku
* Účasť na festivale v Medzilaborciach
* Predvolebné vystúpenia (7 vystúpení)

1982

* Účasť na festivale vo Svidníku
* Účasť na festivale v Medzilaborciach
* Vystúpenie v Gubene a Gottbuse (NDR)

1983

* Účasť na festivale v Kamionke
* Účasť na festivale v Medzilaborciach
* Vystúpenie v Ľvove (ZSSR)
* Vystúpenie v Rožnove pod Radhoštěm

1984

* Účasť na festivale vo Svidníku
* Účasť na festivale v Medzilaborciach
* Vystúpenie na festivale v Sanoku (Poľsko)
* Vystúpenie v Gubene a Gottbuse (NDR)
* Vystúpenie v PKO v Bratislave

1985

* Vystúpenie na folklórnom festivale na Sninských Rybníkoch
* Vystúpenie na festivale v Košiciach
* Účasť na festivale v Medzilaborciach

1986

* Účasť na festivale v Medzilaborciach
* Účasť na festivale v Ubli
* Vystúpenie v Gubene a Cottbuse (NDR)

1987

* Účasť na festivale na Sninských Rybníkoch
* V. premiéra súboru
* Účasť na festiavle v Medzilaborciach
* Vystúpenie v Čs. televízii v relácii „Pri cimbale“

1988

* Vystúpenie v Perečíne a v Rakove (ZSSR)
* Účasť na festivale v Medzilaboriach
* Účasť na festivale na Sninských Rybníkoch
* Účasť na festivale v Ubli
* Vystúpenie v Rožnove pod Radhoštěm
* Vystúpenie na jarmoku v Kysuckom Novom Meste
* Vystúpenie v Užhorode (ZSSR)
* Vystúpenie v kultúrnom zariadení Vernosť v Bratislave
* VI. premiéra súboru

1989

* Účasť na festivale v Medzilaborciach
* Vystúpenie na folklórnych slávnostiach v Hanušovciach nad Topľou
* Účinkovanie v televíznej relácii „Takú nám hudba zahraj“
* Účasť na festivale mieru a priateľstva v Košiciach
* Vystúpenie v Perečíne (ZSSR)

1990

* Účasť na festivale v Medzilaborciach
* Účasť na folklórnom festivale v Maďarsku
* Vystúpenie na Medzinárodnom stretnutí espertistov v Litve

1991

* Účasť na festivale mieru a priateľstva v Košiciach
* Účinkovanie v televíznej relácii „A pri tom speve“
* Účasť na Medzinárodnom folklórnom festivale v Maribore (Juhoslávia)
* Vystúpenie v Paríži (Francúzsko)
* Účasť na Medzinárodnom folklórnom festivale v Edirne (Turecko)

1992

* Účasť na festivale v Jasenove
* Účasť na festivale na Sninských Rybníkoch
* Účasť na festivale v Michalovciach
* Účasť na Medzinárodnom folklórnom festivale v Grécku

1993

* Účasť na festivale v Jasenove
* Účasť na festivale v Pozdišovciach
* Účasť na festivale na Sninských Rybníkoch
* Účasť na Medzinárodnom folklórnom festivale vo Varne (Bulharsko)

1994

* Účasť členov ľudovej hudby na celoštátnej súťaži ľudových hudieb v Považskej Bystrici
* Účinkovanie v televíznej relácii „Naša naj“
* Účasť na festivale v Jasenove
* Účasť na festivale v Raslaviciach
* Účasť na festivale v Michalovciach
* Účasť na Medzinárdnom folklórnom festivale v Edegeme (Belgicko)

1995

* Vystúpenie pre cestovné kancelárie v Taliansku
* Účasť na festivale na Sninských Rybníkoch
* Účasť na festivale v Trhovišti
* Účasť ľudovej hudby na Medzinárdnom folklórnom festivale v Belgicku

1996

* Účasť na Medzinárdnom veľtrhu cestovného ruchu v Žiline
* Vystúpenie v Sečovciach – ekončenie celosvetovej zbierky „Zlatý poklad“
* Účasť na festivale v Jasenove
* Účasť na Zemplínskych slávnostiach v Michalovciach
* Vystúpenie pre účastníkov výjazdového zasadnutia vlády SR
* Účasť na folklórnych slávnostiach v Budkovciach
* Účasť na folklórnom festivale v Terchovej
* Vystúpenie vo Veľkom Bereznom (Ukrajina)
* Vystúpenie na vinobraní v Modre
* Účinkovanie speváckej zložky a ľudovej hudby v televíznej relácii „Anderov rebriňák“


Zájazdy FS Chemlon:

 • 1999
  USA Springvill festival CIOF
 • 2000
  Česko Němčice nad Hanou
 • 2001
  Turecko Denizli, Aydin festival CIOF
  Egypt Ismailia, Káhira festival CIOF
 • 2002
  Poľsko Przemyśl MEDZINAR.FESTIVAL
  Česko Rožnov pod Radhoštěm festival CIOF
 • 2003
  Maďarsko Egyer medzinar.fest
  Česko Němčice nad Hanou
 • 2004
  Portugalsko Santarém festival CIOF
  Francúzsko Montpellier, Paríž
 • 2005
  Nemecko Bautzen festival CIOF
  Taliansko Mintorno, Capri, Fondy festival CIOF
 • 2006
  Poľsko Przemyśl, Trojcycze medzinar.fest
  Rakúsko Baden ME v tanci
 • 2007
  Srbsko Ruský Kerestur medzinárodný festival
  Holandsko Odoorn festival SIVO
  Francúzsko Paríž

Zájazdy DFS Chemloňáčik

 • 2005 Macedónsko Skopje medzinárodný festival
 • Poľsko Przemyśl, Dydne medzinárodný festival
 • 2006 Turecko Izmír festival CIOF
 • 2007 Poľsko Trojcycze medzinárodný festival
 • Maďarsko Mateszalka
 • Francúzsko Espelette festival CIOF
 • Česko Loučná nad Desnou

Zájazdy ĽH Sokolej

 • 2003 Grécko Atény festival európskej hudby
 • 2004 Francúzsko Poitiers, Paríž medzinárodný festival
 • 2005 Francúzsko Noir Moutier
 • francúzsko Paríž

Zájazdy SS Hačure

 • 2002 Poľsko Jaroslavľ, Przemyśl

Zakladajúci členovia
Češek Jozef Bilecová Viera
Kazimír Michal Dolobáčová Mária
Koščo Tomáš Fejková Helena
Maturkanič Karol Frenová Jolana
Zužov Dušan Miklošová Jolana
Jablonský Marián Kotiková Jolana
Remešník Ján Panocová Mária
Vladyka Pavol Gašková Mária
Hrisenko Vladimír Turcovská Kveta
  Čormová Mária
  Haľková Valika
  Piptová Helena
  Petrová Olina
  Kaňuchová Mária
spev:
Lysakovská Mária  
Kakošová Gita  
Špinderová Božena  
1972-1979 roky
Ferík Ladislav Andrejčáková Anna
Barna Miroslav Petríková Veronika
Kakoš Jozef Popčáková Marta
Petrigán Ján Folentová Anna
Mochnáč Ladislav Kataníková Helena
Harvan Miroslav Karšková Valéria
Čornanič Jozef Cintulová Gita
Minich Miloš Šafranková Zora
Dzurov Štefan Šafranková Mária
Kaššai Marián Čanová Helena
Kaššai Peter Smolejová Naďa
Mihaľko Jozef Pľutová Klára
Jurko Jozef Kimáková Anna
Meričko Jozef Findríková Anna
Ondovčín Ľubo Bicková Anna
Greš Ján Lukáčová Darina
Petko Štefan Šustová Eva
Belcák Jozef Simová Viera
Roman Fero Valkovičová Gabika
Gombita Miťo Obšitníková Zlaťa
  Kosťová Anna
   
1980-1989
Fľašik Ľubomír Štofová Mária
Puškár Vasiľ Kurilová Anna
Olexičák Pavol Reváková Mária
Kuboši Peter Karnájová Marta
Bidovský Štefan Remešníková Mária
Hofman Jaromír Waldhauserová Mária
Čopan Michal Butálová Valika
Petrovčín Jozef Budajová Dana
Kolár Juraj Dziačková Eva
Hodovanec Jaroslav Krulická Anna
Orendáč Vlado Rudyová Mária
Hrinda Martin Krížová Anna
Pšeničňak Peter Turcovská Mária
  Palaštová Ľuba
  Fľašiková Ľuba
  Vykukálová Mária
  Bindzárová Daniela
  Hrindová Nikoleta
  Mandičáková Jana
  Božidárová Ľuda
  Nemcová
  Marcinčáková Viera
   Janka Šoltýsova, rod. Juricová
1990-1999
Ambruch Martin Krempaská Monika
Mjahky Jaroslav Sokolová Alena
Barňak Branislav Szcygeľová Jana
Gabriš Marek Behúnová Lucia
ČabalaPeter Ferkaninová Martina
Vaščák Milan Biľová Andrea
Žák Radoslav Džujková Lucia
Harvan Jozef Mašlonková Biba
Ferík Marián Štovková Mira
Macko Peter Kutarňová Silvia
Vaščák Pavol Finková Martina
Peták Robert Grešková Jana
Šepeľa Martin Golgovská Libuša
Kunáš Ján Pencáková Stanislava
Kunáš Peter Onufriaková Jana
Ferkanín Juraj  
Štofčík Miroslav  
Švec Ján  
Magdžiak Marek